Hvad er en konkurs?

En konkurs er en samlet retslig behandling af alt, hvad en insolvent skyldner (person eller virksomhed) ejer og skylder - med det formål at få fordelt skyldnerens tilbageværende formue (i en bestemt rækkefølge) mellem de forskellige kreditorer, som den insolvente part skylder penge til. Formålet med konkursen er simpelthen at sørge for, at skyldnerens kreditorer i det mindste får mest muligt af deres udestående dækket - i en situation hvor skyldneren ikke kan betale sin gæld. For at sikre, at resterne af skyldnerens aktiver bliver fordelt på den rigtige måde mellem kreditorerne - og for at sikre, at kreditorerne samlet set får mest muligt ud af de resterende aktiver - hyres en kurator til at styre opgørelsen og afviklingen af konkursboet.

Hvornår kan skyldneren erklæres konkurs?

For at en skyldner (en person eller et selskab) kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent. Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og betalingsvanskelighederne ikke kun er midlertidige. Så skylderen skal altså antages at være permanent ude af stand til at betale sin gæld til tiden.

Hvordan forløber en konkurs?

Konkursbehandlingen igangsættes ved, at enten en kreditor eller skyldneren selv indsender en skriftlig konkursbegæring til Skifteretten (eller Sø- og Handelsretten, hvis det foregår i Storkøbenhavn).

Efter at have modtaget en konkursbegæring indkalder Skifteretten til et møde om forholdene, hvorefter Skifteretten tager stilling til, om skyldneren skal erklæres konkurs.

Hvis skifteretten bestemmer sig for, at skyldneren skal tages under konkurs, udpeges der en advokat som kurator.

Det er herefter udelukkende kurator, der må bestemme over skyldnerens aktiver – med det formål at få mest muligt ud af skyldnerens aktiver, således at alle kreditorer kan få mest muligt af deres udestående dækket (i en bestemt rækkefølge).

Skyldneren har pligt til at oplyse både Skifteretten og kurator om sine økonomiske forhold.

Beskikkelse af advokat i konkurssager

Hvis Skifteretten skønner, at det er nødvendigt - og hvis skyldneren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces - så kan Skifteretten beskikke en advokat for skyldneren.

Dette vil især være aktuelt i tilfælde, hvor skyldneren ikke selv mener, at der er grundlag for at igangsætte en konkursbehandling. Det vil også være aktuelt i tilfælde, hvor der opstår uenighed mellem skyldneren og kurator (som behandler konkursboet).

Kurators opgaver

Kurator skal varetage konkursboets interesser og repræsentere konkursboet i alle sammenhænge.

Kuratoren skal blandt andet sikre boets værdier og regnskabsmateriale, varetage salg af aktiverne, samt holde både kreditorerne og Skifteretten orienteret under forløbet.

Kurator skal desuden foretage prøvelse af kreditorernes krav - og underrette politiet, hvis det vurderes, at oplysningerne i boet giver grundlag for politimæssig efterforskning.

Når aktiverne er solgt og fordringerne prøvet, skal kurator udarbejde en boopgørelse, som indsendes til Skifteretten.

Kurator udbetaler almindeligvis konkursboets tilbageværende midler godt 4 uger efter Skifterettens godkendelse af boopgørelsen.

Skifterettens opgaver

Skifteretten bestemmer, om skyldneren (en person eller et selskab) skal tages under konkursbehandling.

Under behandling af konkursboet skal Skifteretten føre tilsyn med kurators behandling af boet.

Skifteretten modtager (ligesom kreditorerne) med faste intervaller kurators redegørelser om den igangværende behandling af konkursboet.

Skifteretten gennemgår kurators boopgørelse og indkalder til møde i Skifteretten, når opgørelsen skal godkendes.

Skifteretten tager træffer den endelige beslutning, om hvorvidt boopgørelsen kan godkendes - og træffer i øvrigt afgørelse om størrelsen af kurators honorar.

Rådgivning om konkurser

Vores virksomhedskonsulenter har mere end 30 års erfaring med rådgivning omkring konkurssager, herunder tilbyder vi især:

  • Rådgivning af kreditorer, der ønsker at få dækket så meget af deres tab, som overhovedet muligt.
  • Rådgivning af insolvente skyldnere, der har brug for hjælp til at klare sig bedst muligt igennem den ulykkelige situation - så de kan komme videre i tilværelsen på den anden side af konkursen.

Få overblik over dine muligheder

Kontakt vores virksomhedskonsulenter for at få et godt overblik over dine muligheder, så du kan få den bedste løsning til din individuelle situation.

Dine kontaktoplysninger

Øvrige oplysninger

pin_drop

Adresse

KGN Consult Limited
International House
24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
United Kingdom

phone

Ring eller skriv til os

Telefon: +45 70231422
Skype: kgnconsult
E-mail: kgn@kgn.dk

business_center

Juridisk information

KGN Consult Limited
Company No.: 10937174