11/04/2020

Konkursbegæring

Hvad er en konkursbegæring?

En konkursbegæring er når nogen begærer en anden konkurs – fordi vedkommende, der begæres konkurs, ikke er
i stand til at betale det vedkommende skylder. Selve begæringen formuleres skriftligt og indgives til
myndighederne (enten til Skifteretten eller Sø- og Handelsretten, afhængig af hvor i landet begæringen indgives).

Hvem kan indgive konkursbegæring?

En kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det er en betingelse, at årsagen
til den manglende betaling er pengemangel og ikke manglende betalingsvilje, for eksempel utilfredshed med et
udført arbejde. Er dette tilfældet, må der i stedet føres en retssag ved de almindelige domstole. Det samme gælder,
hvis det er usikkert, om pengene skyldes.

En person eller et selskab, der er insolvent, kan indgive konkursbegæring mod sig selv.

Generelt bliver det anbefalet at kontakte en advokat, inden man indgiver en konkursbegæring.

Hvor og hvordan skal man indgive begæringen?

Konkursbegæringen skal være skriftlig.

Hvis skyldneren har en erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor
erhvervsvirksomheden ligger. Driver skyldneren ikke erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten
i den retskreds, hvor han bor. Er det i Storkøbenhavn, indgives begæringen til Sø- og Handelsretten i København.

Hvad koster det at indgive konkursbegæring?

Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er på DKK 750,-

Den, der indgiver konkursbegæringen, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved
konkursbehandlingen. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og skal stilles, inden skifteretten træffer
afgørelse om konkurs.Omkostningerne ved konkursboets behandling dækkes altid først af konkursboets midler.
Hvis der ikke kommer nogen – eller ikke tilstrækkelige – midler frem under bobehandlingen, kommer den, der har
indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne.

Er det en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt løn eller feriepenge, der indgiver konkursbegæringen, skal der ikke
stilles sikkerhed for omkostningerne. Statskassen betaler da omkostninger, som ikke kan dækkes af boets midler.

Hvad skal der stå i begæringen?

I konkursbegæringen skal du skrive navn og adresse på skyldneren og eventuelt CVR-nummer. Du skal også skrive,
hvilket beløb der skyldes, og lidt om, hvad beløbet skyldes for. Du skal også skrive dit eget navn, adresse og
telefonnummer.

Hvis en skyldner begærer sig selv taget under konkursbehandling, skal han eller hun vedlægge en opgørelse over sine
aktiver og passiver og en liste over, hvem han skylder penge.

Hjælp til udformning af konkursbegæring

Hvis du har brug for at få udarbejdet en konkursbegæring, tilbyder vores erfarne virksomhedskonsulenter gerne deres hjælp –
så du dels er sikret, at konkursbegæringen overholder alle formalia, ligesom vi også gerne vil hjælpe dig til at få mest muligt
ud af selve konkursen. Kontakt os derfor gerne for en uforpligtende snak om din situation i forhold til den forestående konkurs.

Få overblik over dine muligheder

Kontakt vores virksomhedskonsulenter for at få et godt overblik over dine muligheder, så du kan få den bedste løsning til din
individuelle situation.

Kontaktformular