Overføring av nødlidende selskaper

Overføring av nødlidende selskaper

Ved overlevering av nødlidende virksomheter er det helt vesentlig at overlevering skjer på riktig måte, da du ellers kan pådra deg ansvar overfor
selskapets kreditorer.

I tilfelle et selskap kommer i økonomiske vanskeligheter er det viktig at avviklingen av selskapet skjer på riktig måte, slik at ledelsen ikke pådrar seg et ansvar overfor kreditorene. Det er flere forskjellige foreslåtte løsninger for dette.

Denne artikkelen fokuserer på situasjonen hvor du ikke lenger ser en mulighet til å fortsette driften av selskapet under dagens ledelse og derfor ønsker å overlate selskapets eiendeler og/eller aktiviteter.

Denne overføringen kan skje til et datter- eller søsterselskap, men selskapet kan også overføres til en helt tredje og utenforstående kjøper.

Overføring til datter- eller søsterselskap
Hvis datterselskapsmodellen – også kalt dropdown-modellen – brukes, overføres de sunne eiendelene og aktivitetene til det nødlidende selskapet til et datterselskap. Datterselskapet kan være et eksisterende selskap, så vel som det kan være et nyetablert selskap. Kjennetegnet til et datterselskap er at morselskapet, det vil si det nødstilte selskapet, eier mer enn halvparten av aksjene/aksjene og dermed har avgjørende innflytelse. I denne konstruksjonen innebærer det nødlidende selskapets status som morselskap at selskapet mottar aksjer/aksjer fra datterselskapet som betaling for overføring av eiendelene, i stedet for kontant kjøpesum.

Hensikten med denne modellen er å skape et grunnlag for et senere salg av datterselskapet. Kreditorene til det nødstedte selskapet kan etter dette betales med kjøpesummen for morselskapets aksjer (aksjer/aksjer) i datterselskapet.

Dersom søsterselskapsmodellen velges, er første trinn i prosessen det samme som i datterselskapsmodellen. Det gjennomføres også en overføring av de sunne eiendelene og aktivitetene til det nødlidende selskapet. Der karakteristikken for datterselskapet er at selskapet i vanskeligheter har avgjørende innflytelse, er søsterselskapet på sin side på lik linje med selskapet i vanskeligheter. Begge selskapene har også samme eiergruppe her. Men i motsetning til datterselskapet må søsterselskapet betale for de overførte eiendelene og aktivitetene.

Søsterselskapsmodellen tar sikte på å få inn en kontant kjøpesum som i ettertid kan brukes til å betale kreditorene.

Overfør til andre
I begge de nevnte modellene overføres eiendeler og aktiviteter til det nødlidende selskapet til et selskap knyttet til det nødlidende selskapet. Det er selvsagt også en mulighet å overføre selskapet til en helt tredje og utenforstående part.

Formålet med overføring til tredjemann er, som med søsterselskapsmodellen, å få inn en kontant kjøpesum som kan brukes til å betale selskapets kreditorer.

Formålet med overføring til tredjemann er, som med søsterselskapsmodellen, å få inn en kontant kjøpesum som kan brukes til å betale selskapets kreditorer.

Vær spesielt oppmerksom
Generelt er det noen forhold du må være oppmerksom på dersom du velger å overføre selskapets eiendeler og aktiviteter ved bruk av en av de ovennevnte alternativene. Det er et overordnet krav om at kreditorene ikke skal stilles dårligere etter overføringen av selskapet.

De nevnte løsningsmodellene er et uttrykk for det som samlet kalles utenomrettslig rekonstruksjon. Rekonstruksjonen skjer altså utenfor systemet som brukes i en hjemlig rekonstruksjon.

Dette betyr at virksomhetsoverdragelsen ikke er vernet mot selskapets kreditorer, noe som gjør at enhver kreditor kan fremme krav underveis. Selskapet er videre ikke vernet mot at det foretas beslag eller begjæres konkurs.

Verdivurdering
Spesiell oppmerksomhet må vies til verdsettelsen av eiendelene som overføres til et søsterselskap eller til en tredjepart ved salg. Ved overdragelse av selskapet skal det foretas en vurdering, hvoretter kjøpesummen fastsettes.

Både et søsterselskap og en ekstern tredjepart må betale for de overførte eiendelene og aktivitetene. Riktig pris fastsettes ut fra om det nødlidende selskapet er i drift eller om det kanskje ikke lenger er det. Dersom selskapet er i drift på overføringstidspunktet, skal eiendelene og virksomheten fastsettes til den verdi de kunne ha innført i det løpende selskapet. Et slikt salg vil alltid gi den beste prisen og vil derfor komme kreditorene til gode. Dersom dette derimot ikke er mulig, da selskapet ikke lenger har løpende drift, skal eiendelene fastsettes til markedspris på overdragelsestidspunktet.

Det er viktig at eiendelene verdsettes og overføres til riktig pris, da dette sikrer at eiendelene ikke bare forsvinner fra det nødlidende selskapet og dermed kommer kreditorene til skade.

Dersom overføringen skjer til et datterselskap, bevares selskapets verdier automatisk innenfor selskapsstrukturen, da det nødlidende selskapet beholder verdien av eiendelene og virksomheten, men nå kun som eierandeler i datterselskapet. På denne måten forsvinner ikke verdiene fra selskapet til ulempe for kreditorene.

Kontaktformular Nødlidende Virksomheder

Kontakt os pr. telefon +45 70231422, email kgn@kgn.dk eller nedenstående Kontaktformular

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.