Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

DEFINISJONER

1.1 KGN BETYR KGN SERVICES LTD, ET SELSKAP I Storbritannia OG EVENTUELLE DATTERSELSKAPER, AGENTER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER OVER VERDEN OG ALLE DETES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ADVOKATER OG KONSULENTER.

1.2 «KLIENT» betyr SELSKAPET, FIRMAET ELLER PERSONEN SOM HAR FORESPØRT KGN OM Å YTTE TJENESTER ELLER ENHVER ANDRE PERSON ELLER JURIDISK ENHET SOM HAR GODTET Å BETALE FOR TJENESTERNE OG DERES RESPEKTIVA ARVINGER OG PERSONELL. MER ENN ÉN PERSON BETYR SLIKE PERSONER SAMLET OG FLERE.

1.3 «VIRKSOMHET» betyr ENHVER FORRETNING ELLER VIRKSOMHET AV ENHVER TYPE SOM ETABLERES PÅ KUNDENS VEGNE.

1.4 «TJENESTER» betyr TJENESTER FORESPØRT AV KUNDEN SOM INNHOLDT I KGN’S TJENESTER OVER TJENESTER SPESIFISERT I KGN’S ANNONSEMATERIALER OG PÅ DETS NETTSTED, OG ALLE ANDRE TJENESTER BESTILLET/REKORT AV DENNE.

1.5 «AVTALE» MENER VILKÅRENE OG VILKÅRENE FOR VIRKSOMHETEN SOM EFFEKTIVT UTGJØR EN TJENESTEKONTRAKT MELLOM KUNDEN OG KGN.

AVTALENS EMNE OG BETALINGSVILKÅR

KGN OG/ELLER I HENHOLD TIL KUNDENS SPESIFIKKE FORESPØRSEL OG KUNDEN GODTAR Å BETALE FOR DISSE TJENESTER I HENHOLD TIL KGN’S FAKTURAER SAMTYKKER KUNDEN Å BETALE GEBYRENE SOM LEVERES AV KGN FOR SINE TJENESTER, SOM INKLUDERER GJENNOM.

2.2 ALLE GEBYRER SOM BELASTES AV KGN TIL KUNDEN MÅ VÆRE I BELØPET SPESILT I TARIFTEN ELLER SPESIKKERT SENDES TIL KUNDEN AV KGN I FORM AV EN PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTE. GEBYRER KAN ENDRES UTEN FORHANDLING.

2.3 INGEN REFUSJON VIL GI ETTER EN ORDRE PÅ NOEN AV KGN-TJENESTERNE ER PLASSERT AV KUNDEN. GEBYRENE ER IKKE REFUNDERT I DET TILFELLE AT NOEN ORDRE AVVISES, IKKE PLASSES ELLER TREKKES TILBAKE AV SØKER.

2.4 KUNDEN VIL GI KGN 30 DAGER SKRIFTLIG VARSEL OM ENHVER KANSELLERING AV TJENESTER.

2.5 MED MINDRE ANNET ER AVTALT MELLOM KGN OG KUNDEN, UTSTEDER KGN EN FAKTURA TIL KUNDEN HVOR 100 % AV GEBYRET MÅ BETALES PÅ FORHÅND FOR EN FORESPØRT TJENESTE. VED MANGLENDE BETALING AV FAKTURA INNEN 5 ARBEIDDAGER TAR KGN IKKE NOEN ANSVAR OG ER IKKE ANSVARLIG FOR MULIGE ENDRINGER ELLER ØKNING I PRISENE. , KAN ENDRES HVIS IKKE BETALES PÅ TID. KUNDEN VIL VÆRE ANSVARLIG FOR Å BETALE DET TOTALE BELOPPET SOM ER I EFTERKRAFT PÅ BETALINGSDATOEN.

2.6 VED MANGLENDE BETALING INNEN 30 DAGER FRA UDSTEDELSESDATOEN FOR FAKTURA, FORBEHOLDER KGN RETTEN TIL Å TREKKE ALLE TJENESTER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, GEBYRER, TOLL ELLER SKATTER SOM SKAL INNHOLDES. AGENT ELLER STATLIG MYNDIGHET I ENHVER JURISDIKSJON, ALLE BØTER ELLER GEBYRER PÅDRAGT AV KUNDEN SOM RESULTAT AV SLIK TILBAKETREKK, ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAP ELLER KRAV MOT KLIENTEN/SELSKAPET TIL EN ANNEN PART. ALTERNATIVT KAN KGN TREKKE SLIKE EKSKLUSIVE GEBYRER FRA ENHVER KONTO ELLER PENGER UNDER KONTROLL AV KGN OG TILHØRER KUNDEN ELLER SELSKAPET.

2.7. KGN ER IKKE ANSVARLIG FOR Å BETALE OFFENTLIGE GEBYRER, REGISTRERINGSGEBYRER, AVGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERT AGENTS GEBYRER PÅ VEGNE AV KUNDEN/VIRKSOMHETEN MED MINDRE KGN HAR MOTATT GODTRYKKET MIDLER PÅ SIN BANKKONTO PÅ EN RTLIF.

2.8 EVENTUELLE ANDRE TJENESTER SOM LEVERES PÅ TIDSBASIS MÅ OFFENTLIGGJØRES FOR KUNDEN PÅ FORHÅND HVOR DET ER UVENTTE KOSTNADER, MEN KUNDEN GODTAR EVENTUELLE ENDRINGER I DET INNLEDENDE TILBUDET.

2.9 HVIS KUNDEN NEKTER Å GI INFORMASJON OG/ELLER DOKUMENTER SOM BESØKES AV KGN, ELLER ELLER NEKTER Å GÅ FORTSETT MED NOEN RELEVANT TJENESTER BESTILLET AV KGN, VIL INGEN GEBYR GJENES FOR REFUSJON.

LEVERING AV FORRETNINGS- OG BANKTJENESTER

HVOR KGN YTTER DIREKTØRER OG/ELLER SELSKAPSSEKRETÆR OG/ELLER AKSJONÆIERSTJENESTER TIL EN KUNDE/SELSKAP, DÅ:

3.1 KUNDEN GODTAR Å GI KGN DEN INFORMASJON KGN KAN KRÆVE OM KUNDENS BAKGRUNN OG/ELLER SELSKAPETS HANDLINGER, AKTIVITETER OG VIRKSOMHETER.

3.2 KLIENTEN REPRESSENTERER OG GARANTERER AT INGEN INSTRUKSJONER GITT TIL KGN KREVER ELLER INVITERER NOEN ULOVLIG HANDLING ELLER INNEHOLDER NOEN FEIL, OG AT ALL INFORMASJON SOM GES TIL KGN OM KLIENTEN ER OG VIL VÆRE KORREKT.

3.3 DE ANSATTE/ANSATTE I KGN VIL ALLTID VÆRE VILIGE TIL Å VURDERE OG UNDERHOLDE SKRIFTLIG FORESPØRSEL OG FORSLAG FRA KUNDEN/SELSKAPET. IMIDLERTID KAN KGN, ETTER SIN ABSOLUTTE SKJØNN, NEKTE Å OVERLEGE ENHVER INSTRUKSJON MOTTATT FRA KUNDEN ELLER NOEN AUTORISERT REPRESENTANT, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HVIS PERSONEN GIR INSTRUKSJONEN. ELLER BRUTE EN GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER.

3.4 KGN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EKTENHETEN AV NOEN SIGNATUR, INSTRUKSJON ELLER KOMMUNIKASJON FRA KUNDEN ELLER NOEN AUTORISERT REPRESENTANT, ELLER VÆRE PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR EFFEKTET GITT TIL EN LEIER. KGN SKAL VÆRE RETTIG MEN IKKE BUNDET TIL Å KREVE NOEN VARSEL, INSTRUKSJON ELLER SIGNATUR FOR Å BLI AUTENTISERT TIL SIN TILFREDSHET

3.5 KLIENTEN/SELSKAPET VIL TIL ANVENDELSE TIL ENHVER TID SKADEHOLDE OG HOLDE KGN, DETS ANSATTE, ANSATTE, OG HVOR ER AKTUELL, DETS NOMINERT AKTIONÆRER I ENHVER VIRKSOMHET MED HENSYN TIL ALLE HANDLINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, INIONER, ENTEN ELLER LITE ELLER PÅSTÅDET AV NOEN AV DE OVENFOR NEVNTE KGN-REPRESSENTANTEN I UTØVELSEN ELLER PÅSTÅDET UTFØRELSE AV DERES PLIKTER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHETEN ELLER INSTRUKSJONENE TIL KUNDER, UNNTATT I TILFELLET PERSONLIG OG PERSONLIG. KGN.

3.6 NÅR FORRETNINGSTJENESTER LEVERES AV KGN, VIL ENHVER ERKLÆRING ELLER ENDRING AV EN NOMINERT DIREKTØR, SEKRETÆR ELLER AKSJONÆR VIL VÆRE ETTER KGNS ABSOLUTTE SKJØNN, OG MED MINDRE UTTRYKKELIG ER ENIG MED ELLER. DIREKTOR ELLER AKSJONÆR.

3.7 DET ER ALLTID ETTER BANKENS ENESTE SKJØNN Å GODKJENNE ELLER AVVISE ÅPNING AV KONTO. KGN HOLDES IKKE ANSVARLIG I DE TILFELLER BANKEN AVVISER EN KONTO, VERKEN FORRETNINGS- ELLER PERSONLIG KONTO. ÅPNINGSGEBYRER FOR BANKKONTOEN ER IKKE REFUNDERBARE VED IKKE-GODKJENNING AV BANKEN.

3.8 HVER BANK FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å BE EVENTUELL EKSTRA INFORMASJON, GEBYRER ELLER GEBYRER FOR SINE EGNE TJENESTER. EVENTUELLE EKSTRA GEBYRER SOM BELASTES AV BANKEN ER SEPARATE OG HAR INGENTING MED KGN Å GJØRE.

REGISTRERT KONTORADRESSE

4.1 HVOR KGN GIR REGISTRERT KONTORADRESSE TIL ELLER FOR SELSKAPET, VIL KUNDEN/SELSKAPET IKKE IKKE GJØRE NOEN REFERANSE TIL DEN REGISTRERTE KONTORADRESSEN, VERKEN I ANNONSER ELLER OFFENTLIG MELDING.

4.2 KGN FORBEHOLDER RETTEN TIL Å TILBAKE ENHVER KUNDE/BEDRIFTS BRUK AV SIN REGISTRERTE KONTORADRESSE UTEN Å TILDELE NOEN GRUNN, OG KUNDEN/SELSKAPET SKAL UMIDDELBART OVERFØRE DEN REGISTRERTE KONTORADRESSEN TIL EN ADRESSE. ANSE SOM SKAL TAS AV KUNDEN/SELSKAPET.

4.3 DER KGN FINNER DET NØDVENDIG Å FLYTTE KONTORENE SINE, SKAL WIS PUBLISERE MELDING TIL ENHVER KUNDE/BEDRIFT PÅ FORHÅND. KGN ER MEN IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER KUNDEN/SELSKAPET PÅHOLDER SOM RESULTAT AV DETTE.

ANDRE BESTEMMELSER

5.1 KGN GODTAR KUN SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER FRA ENHVER KUNDE/BEDRIFT. HVOR EN OVERFØRING ELLER E-POST ER SENDT ELLER FORESPØRSEL VIA INTERNETT, SKAL VERKEN KGN ELLER KUNDEN/SELSKAPET TA SIN KJETTELSE MED MINDRE SKRIVLIG BEKREFTET. HVOR KUNDEN INKLUDERER MER ENN ÉN PERSON (HVER EN «KLIENT-INDIVIDUELL»), GODTAR HVER KUNDE-INDIVIDUE HERVED AT HVER AV DEN ANDRE KLIENT-INDIVIDUELEN KAN GI INSTRUKSJONER TIL KGN. I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV TJENESTER OG AT KGN KAN VURDERE SLIKE INSTRUKSJONER SOM ER KORREKTE KLIENTINSTRUKSJONER MED MINDRE WIS FÅR SKRIFTLIG MELDING PÅ DEN HENDELSEN FRA EN AV KUNDEPERSONENE. HVER KUNDE ER I FORBINDELSE MED AT HANS ELLER HENNES ANSVAR OG FORPLIKTELSER UNDER DENNE AVTALEN ER FELLES OG FLERE, OM KUNDENS PERSONER OPPTREDER FELLES ELLER INDIVIDUELLT ELLER INDIVIDUELLT. Y MED HENSYN TIL SELSKAPET OG Uavhengig av hvilket AV DEM GIR EVENTUELL INSTRUKSJON.

5.2 KGN MÅ OPPBEVARE ALLE DOKUMENTER, KOMMUNIKASJONER OG INFORMASJON FRA KUNDEN/SELSKAPET KONFIDENSIELLT MED MINDRE KUNDEN HAR GITT NÅværende SKRIFTLIG SAMTYKKE SOM TILLATER DET. DENNE KONFIDENSIALITETEN GJELDER IKKE DER: A.) KGN KAN VÆRE KREVET AV EN KOMPETENT DOMSTOL ELLER MYNDIGHET FOR Å AVSLAGE BEVIS OG INFORMASJON TIL DOMSTOLER ELLER MYNDIGHETER I FORBINDELSE MED EN KUNDES KOMPETANSE. NÅR KGN MOTTA SLIK INFORMASJONSORDRE, MED MINDRE DET ER FORBUDT VED LOV ELLER VED VILKÅRENE FOR SLIK ORDRE, SKAL KGN UMIDDELBART VARLE KUNDEN ELLER SELSKAPET OM DET SAMME B) HVIS DET ER NOE, ELLER VED HANDLING AV SAMME. ALLE ANDRE OMSTENDIGHETER OPPSTÅR DER DET, ETTER KGN’S MENING, ER NØDVENDIG Å ITA HANDLING ANGÅENDE SELSKAPETS FORHOLD FOR Å BESKYTTE KUNDENS, SELSKAPET ELLER KGN’S BESTE INTERESSER, OG HVIS UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER. , TILSTREKKELIGE OG JURIDISKE INSTRUKSJONER FRA KUNDEN, SÅ SKAL KGN VÆRE RETT TIL Å GÅ FORTSETT PÅ ENHVER RIMELIG MÅTE DET FINNER PASSENDE FOR DEN GITT SITUASJONEN.

5.3 KGN GIR IKKE JURIDISK RÅDGIVNING, OG KAN KUN REFERERE TJENESTER I HENHOLD TIL SIN GÅENDE BESTE KUNNSKAP OG PRAKSIS ANGÅENDE EVENTUELLE TJENESTER DEN TILBYR. SOM DET ER KUNDERENS ANSVAR Å SØKE EKSPERT JURIDISK RÅDGIVNING, ACCEPTERER KGN IKKE NOEN ANSVAR OVER FOR NOEN KUNDE, SELSKAP ELLER TREDJEPART FOR SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR VED BRUK AV NOEN TJENESTER.

5.4 HVIS KGN ETTER SITT SKJØNN MENER AT DEN AV NOEN GRUNN IKKE ØNSKER Å FORTSETTE Å YTTE NOEN ELLER ALLE TJENESTERNE, KAN DEN TREKKE SEG VED Å GI EN MÅNEDS VARSEL UTEN Å VÆRE FORPLIKTET TIL Å RETURERE.

LOV

6.1 DENNE AVTALEN SKAL VÆRE STYRET AV OG KONSTRUERT I OVERENSSTEMMELSE MED LOVERENE I
STORBRITANNIA I FORBINDELSE MED ENHVER JURISDIKSJON ELLER PROSESS SOM STÅR PÅ DENNE AVTALEN, UNDERLEDER HVER PARTER Ugjenkallelig JURISDIKSJONEN TIL STORBRITANNIA.

Kontakt skjema

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.