Överlåtelse av nödlidande företag

Överlåtelse av nödlidande företag

Vid överlämnande av nödställda företag är det absolut väsentligt att överlämnandet sker på rätt sätt, eftersom du annars kan ådra dig ansvar gentemot
bolagets borgenärer.

För det fall ett företag hamnar i ekonomiska svårigheter är det viktigt att likvidationen av företaget sker på rätt sätt, så att ledningen inte ådrar sig ett ansvar gentemot borgenärerna. Det finns flera olika föreslagna lösningar för detta.

Denna artikel fokuserar på situationen där man inte längre ser en möjlighet att fortsätta verksamheten i företaget under nuvarande ledning och därför vill lämna över företagets tillgångar och/eller verksamhet.

Denna överlåtelse kan ske till ett dotter- eller systerbolag, men bolaget kan även överlåtas till en helt tredje och utomstående köpare.

Överföring till dotter- eller systerbolag
Om dotterbolagsmodellen – även kallad dropdown-modellen – används överförs det nödlidande företagets sunda tillgångar och verksamhet till ett dotterbolag. Dotterbolaget kan vara ett befintligt företag, liksom det kan vara ett nyetablerat företag. Utmärkande för ett dotterbolag är att moderbolaget, det vill säga det nödställda bolaget, äger mer än hälften av aktierna/aktierna och därmed har ett avgörande inflytande. I denna konstruktion innebär det nödställda bolagets status som moderbolag att bolaget erhåller aktier/aktier från dotterbolaget som betalning för överlåtelsen av tillgångarna, istället för en kontant köpeskilling.

Syftet med denna modell är att skapa en grund för en efterföljande försäljning av dotterbolaget. Efter detta kan det nödställda bolagets borgenärer få betalt med köpeskillingen för moderbolagets aktier (aktier/aktier) i dotterbolaget.

Om systerbolagsmodellen väljs är det första steget i processen detsamma som i dotterbolagsmodellen. En överföring av det nödlidande företagets sunda tillgångar och verksamhet genomförs också. Där kännetecknandet för dotterbolaget är att bolaget i svårigheter har ett avgörande inflytande är systerbolaget däremot likställt med bolaget i svårigheter. Båda bolagen har även här samma ägargrupp. Systerbolaget ska dock, till skillnad från dotterbolaget, betala för de överlåtna tillgångarna och verksamheten.

Systerbolagsmodellen syftar till att få in en kontant köpeskilling som i efterhand kan användas för att betala borgenärerna.

Överför till andra
I båda de ovan nämnda modellerna överförs det konkurserande företagets tillgångar och verksamhet till ett företag kopplat till det konkurserande företaget. Det är givetvis även en möjlighet att överlåta företaget till en helt tredje och utomstående part.

Syftet med överlåtelse till tredje man är, liksom med systerbolagsmodellen, att få in en kontant köpeskilling som kan användas för att betala bolagets borgenärer.

Syftet med överlåtelse till tredje man är, liksom med systerbolagsmodellen, att få in en kontant köpeskilling som kan användas för att betala bolagets borgenärer.

Var särskilt uppmärksam
Generellt sett finns det några villkor som du måste vara medveten om om du väljer att överlåta företagets tillgångar och verksamhet med något av ovanstående alternativ. Det finns ett övergripande krav på att borgenärerna inte får missgynnas efter överlåtelsen av verksamheten.

De nämnda lösningsmodellerna är ett uttryck för vad som gemensamt kallas utomrättslig rekonstruktion. Rekonstruktionen sker alltså utanför det system som används vid en inhemsk rekonstruktion.

Det innebär att verksamhetsöverlåtelsen inte är skyddad mot företagets borgenärer, vilket gör att vilken borgenär som helst kan göra anspråk på vägen. Bolaget är vidare inte skyddat mot att kvarstad görs eller att konkursansökan görs.

Värdering
Särskild uppmärksamhet ska ägnas värderingen av de tillgångar som överlåts till ett systerbolag eller till tredje man vid försäljning. När företaget överlåts ska en bedömning göras varefter köpeskillingen fastställs.

Både ett systerbolag och en extern tredje part ska betala för de överlåtna tillgångarna och verksamheten. Rätt pris bestäms utifrån om det nödställda företaget är i drift eller om det kanske inte längre är det. Om företaget är i drift vid överlåtelsen ska tillgångarna och verksamheten bestämmas till det värde de hade kunnat föra in i det pågående företaget. En sådan försäljning kommer alltid att ge det bästa priset och kommer därför att gynna borgenärerna. Om detta däremot inte är möjligt, eftersom bolaget inte längre har någon pågående verksamhet, ska tillgångarna bestämmas till marknadspriset vid överlåtelsen.

Det är viktigt att tillgångarna värderas och överförs till rätt pris, eftersom detta säkerställer att tillgångarna inte bara försvinner från det nödställda bolaget och därmed kommer borgenärerna till skada.

Om överlåtelsen sker till ett dotterbolag bevaras bolagets värden automatiskt inom bolagsstrukturen, eftersom det fallerande bolaget behåller värdet av tillgångarna och verksamheten, men nu endast som ägarandelar i dotterbolaget. På så sätt försvinner inte värdena från företaget till borgenärernas nackdel.

Kontaktformulär Företag i nöd

Kontakta oss per telefon +45 70231422, e-post kgn@kgn.dk eller kontaktformuläret nedan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.