Regler och villkor KGN Services LTD

Regler och villkor KGN Services LTD

DEFINITIONER

1.1 KGN BETYR KGN SERVICES LTD, ETT STORBRITTISKT FÖRETAG OCH NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, AGENTER ELLER AFFILIATED OVER hela världen SAMT ALLA DESS DIREKTÖRER, Tjänstemän, ANSTÄLLDA, AGENTER, ADVOKATER OCH KONSULTER.

1.2 ”KLIENT” avser FÖRETAG, FIRMA ELLER PERSON(ER) SOM HAR BEGÄRD KGN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM HAR GODKÄNT ATT BETALA FÖR TJÄNSTER OCH DERAS RESPEKTIVA ARVINGAR OCH PERSONAL. MER ÄN EN PERSON BETYR SÅDANA PERSONER SAMLET OCH FLERA.

1.3 ”FÖRETAG” avser ALLA FÖRETAG ELLER FÖRETAG AV NÅGON TYP SOM ETABLERATS PÅ KUNDENS räkning.

1.4 ”TJÄNSTER” avser de TJÄNSTER SOM KUNDEN BEGÄR, SOM FINNS I KGN:S OVERSIGT AV TJÄNSTER SPECIERADE I KGN:S ANNONSMATERIEL OCH PÅ DETS WEBBPLATS, OCH ALLA ANDRA TJÄNSTER SOM BESTÄLLS/BEHÖRAS AV/BEGÄNDAS.

1.5 ”AVTAL” AVSES AFFÄRSVILLKOR SOM ETT EFFEKTIVT UTGÖR ETT SERVICEKONTRAKT MELLAN KUNDEN OCH KGN.

AVTALET OCH BETALNINGSVILLKOR

KGN OCH/ELLER ENLIGT DEN SÄRSKILDA BEGÄRAN FRÅN KUND OCH KUND SOM GODKÄNNER ATT BETALA FÖR DESSA TJÄNSTER ENLIGT KGN:S FAKTUROR GODKÄNNER KUNDEN ATT BETALA AVGIFTERNA SOM DETARBET AV KGN FÖR SINA TJÄNSTER, SOM SKA INKL.

2.2 ALLA AVGIFTER SOM KGN INFORMERAR KUNDEN MÅSTE VARA I DET BELOPP SOM ANGÅR I TARIFTEN ELLER SÄRSKILT SKICKATS TILL KUNDEN AV KGN I FORM AV EN PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTA. AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

2.3 INGEN ÅTERBETALNING KOMMER ATT GIVES EFTER EN BESTÄLLNING PÅ NÅGON AV KGN-TJÄNSTERNA HAR GJORTS AV KUNDEN. AVGIFTERNA ÄR EJ ÅTERBETALNINGSBARA OM NÅGON BESTÄLLNING AVVISAS, INTE LÄMNAS ELLER ÅTERTAGAS AV DEN SÖKANDE.

2.4 KUNDEN GER KGN 30 DAGAR SKRIFTLIGT MEDDELANDE OM EVENTUELLA AVBOKNING AV TJÄNSTER.

2.5, OM INTE ANNAT OVERENSKOMST MELLAN KGN OCH KUNDEN, UTSTÄLLER KGN EN FAKTURA TILL KUNDEN I vilken 100 % AV AVGIFTEN MÅSTE BETALAS I FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BEGÄRD SERVICE. VID UNDERLÅTANDE BETALNING AV FAKTURAN INOM 5 ARBETSDAGAR TAR KGN INTE NÅGOT ANSVAR OCH ANSVARAR INTE FÖR MÖJLIGA ÄNDRINGAR ELLER ÖKNINGAR I PRISERNA. , KAN ÄNDRAS OM INTE BETALAS I TID. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ATT BETALA DET TOTALA BELOPPET SOM GÄLLER PÅ BETALNINGSDATUM.

2.6 VID UNDERLÅTANDE ATT BETALA INOM 30 DAGAR FRÅN DATUM FÖR FAKTURAN UTFÄRDANDED, FÖRBEHÅLLER KGN RÄTTEN ATT ÅTERKÄNDA ALLA TJÄNSTER OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA KOSTNADER, AVGIFTER, TULLAR ELLER SKATTER SOM SKALL INNEHÅLLAS. AGENT ELLER STATLIGA MYNDIGHETER I NÅGON JURISDIKTION, BÖTER ELLER AVGIFTER SOM KUNDEN SOM RESULTAT AV SÅDAN ÅTERTAGANDE, ELLER FÖR NÅGRA FÖLJDFÖLJDER ELLER ANSVAR MOT KUNDEN/FÖRETAGET TILL EN ANNAN PART. ALTERNATIVT KAN KGN dra av sådana utestående avgifter från alla konton eller pengar som står under KGN:s kontroll och tillhör kunden eller företaget.

2.7. KGN ANSVARAR INTE FÖR ATT BETALA NÅGRA STATLIGA AVGIFTER, REGISTRERINGSAVGIFTER, AVGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERADE OMRÅDES AVGIFTER Å KUNDENS/FÖRETAGENS räkning, såvida inte KGN HAR FÅTT TILLBAKADE MEDEL PÅ SIT BANKKONTO PÅ ETT RTLIF.

2.8 ALLA ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ TIDSPUNKT MÅSTE UPPLYSAS FÖR KUNDEN I FÖRHÅND OM DET FINNS Oväntade KOSTNADER, DOCK KOMMER KUNDEN ACCEPTERAR ALLA ÄNDRINGAR AV DEN URSPRUNGLIGA OFFERT.

2.9 OM KUNDEN VÄGRAR ATT GERA INFORMATION OCH/ELLER DOKUMENT SOM BEGÄR AV KGN, ELLER ANNAT VÄGRAR ATT GÅ MED NÅGRA RELEVANTA TJÄNSTER BESTÄLLDA AV KGN, KOMMER DET INGEN AVGIFTSÅTERBETALNING.

UTVECKLING AV AFFÄRS- OCH BANKTJÄNSTER

DÄR KGN TILLHANDAHÅLLER DIREKTÖRER OCH/ELLER FÖRETAGSSEKRETERARE OCH/ELLER AKTIEÄGARE TJÄNSTER TILL EN KUND/FÖRETAG, DÅ:

3.1 KUNDEN GODKÄNNER ATT FÖRSÖJA KGN DEN INFORMATION KGN KAN KRÄVA OM KUNDENS BAKGRUND OCH/ELLER FÖRETAGETS ÅTGÄRDER, AKTIVITETER OCH VERKSAMHET.

3.2 KLIENTEN ERKÄNNER OCH GARANTERAR ATT INGA INSTRUKTIONER SOM GES TILL KGN KOMMER ATT KRÄVA ELLER INKLUDERA NÅGON OLAGLIG HANDLING ELLER INNEHÅLLA NÅGOT FEL, OCH ATT ALL INFORMATION TILL KGN OM KLIENTEN ÄR OCH KOMMER ATT VARA KORREKT. TILLÄCKLIGT INFORMERAD OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR.

3.3 ANSTÄLLDA/ANSTÄLLDA PÅ KGN KOMMER ALLTID ATT VARA VILLIGA ATT BEHÖVA OCH UNDERHÅLA SKRIFTLIGA FÖRFRÅGAN OCH FÖRSLAG FRÅN KUNDEN/FÖRETAGET. DOCK KAN KGN, ENLIGT SIN ABSOLUTA GODKÄNNANDE, VÄGRA ATT FÖLJA NÅGON INSTRUKTION MOTTAGNA FRÅN KUNDEN ELLER NÅGON ELLER EN AUKTORISERAD REPRESENTANT, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, OAVSETT DEN REKOMMENDERADE ÄR REKOMMENDERAD.

3.4 KGN KAN INTE VARA ANSVARIG FÖR ÄKTHETEN AV NÅGON SIGNATUR, INSTRUKTIONER ELLER KOMMUNIKATION FRÅN KUNDEN ELLER NÅGON AUKTORISERAD REPRESENTANT, ELLER VARA PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR EFFEKT SOM TILLHANDAHÅLLS NÅGON SOM TILLHANDAHÅLLS TILL NÅGON REPRESENTANT. REPRESENTATIV. KGN SKA HA RÄTTIGHET MEN INTE BUNDEN ATT KRÄVA NÅGOT MEDDELANDE, INSTRUKTIONER ELLER UNDERSKRIFTER FÖR ATT AUTENTISERAS TILL SIN TILLFREDSSTÄLLNING

3.5 KUNDEN/FÖRETAGET KOMMER ATT ALLTID SKADESÄTTA OCH HÅLLA KGN, DESS ANSTÄLLDA, ANSTÄLLDA OCH NÄR TILLÄMPLIGT DESS FÖRVALTADE AKTIEÄGARE I NÅGON VERKSAMHET MED AVSEENDE PÅ ALLA ÅTGÄRDER, KONSEKVENSER, FÖLJDER, BESLUT, FÖLJDER ISIONER, BESLUT, BESLUT ELLER RELATERAT TILL NÅGON AV Ovannämnda KGN-REPRESSENTATER VID UTÖVNING ELLER PÅSTÅDIG UTÖVNING AV SINA UPPGIFTER I SAMBAND MED KUNDERNAS VERKSAMHET ELLER INSTRUKTIONER, UTOM FÖR PERSONLIGT FALL.

3.6 NÄR FÖRETAGSTJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV KGN, KOMMER NÅGOT UTTALANDE ELLER ÄNDRING AV DESSA AV EN NOMINERAD DIREKTÖR, SEKRETERARE ELLER AKTIEÄGARE EFTER KGN:S ABSOLUTA GODKÄNNANDE OCH, OM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNT ELLER ETT UTTRYCKLIGEN.

3.7 DET ÄR ALLTID PÅ BANKENS ENDA GODKÄNNANDE ATT GODKÄNNA ELLER AVKÄNKA ÖPPNING AV KONTO. KGN hålls INTE ANSVARIGT OM BANKEN AVVISAR ETT KONTO, VARKEN AFFÄRS- ELLER PERSONLIGT KONTO. BANNKONTOTS ÖPPNINGSAVGIFTER ÄR EJ ÅTERBETALNINGSBARA OM BANKEN INTE GODKÄNNER.

3.8 VARJE BANK FÖRBEhåller sig RÄTTEN ATT BEGÄRA YTTERLIGARE INFORMATION, AVGIFTER ELLER AVGIFTER FÖR SINA EGNA TJÄNSTER. EVENTUELLA EXTRA AVGIFTER SOM TABBAS AV BANKEN ÄR SÄRSKILDA OCH HAR INGET MED KGN att göra.

REGISTRERAD KONTORADRESS

4.1 DÄR KGN GER REGISTRERAD KONTORSADRES TILL ELLER FÖR FÖRETAGET, KOMMER KUNDEN/FÖRETAGET INTE VID INGEN TID att hänvisa till den registrerade kontorsadressen, VARKEN MED ANNONSER ELLER OFFENTLIGT MEDDELANDE.

4.2 KGN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÅTERVÄNDA NÅGON KUND/FÖRETAGS ANVÄNDNING AV SIN REGISTRERADE KONTORSADRES UTAN ATT TILLDELA NÅGON ANLEDNING, OCH KUNDEN/FÖRETAGET SKA OMEDELBART ÖVERFÖRA DEN REGISTRERADE KONTORSADRESSEN TILL ETT FÖRETAGET KUNDADRESS.

4.3 DÄR KGN FINNER DET NÖDVÄNDIGT ATT FLYTTA SINA KONTOR MÅSTE WIS MEDDELA NÅGON KUND/FÖRETAG i förväg. KGN ÄR DOCK INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA KOSTNADER SOM KUNDEN/FÖRETAGET SOM RESULTAT AV DETTA.

ANDRA BESTÄMMELSER

5.1 KGN ACCEPTERAR ENDAST SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER FRÅN NÅGON KUND/FÖRETAG. DÄR EN FAXÖVERSÄNDNING ELLER E-POST HAR SÄCKTS ELLER EN BEGÄRAN GJORDES VIA INTERNET, SKA VARKEN KGN ELLER KUNDEN/FÖRETAGET TA SIN BEKRÄFTELSE OM INTE ENDAST BEKRÄFTES SKRIFTLIGT. DÄR KUNDEN INGÅR MER ÄN EN PERSON (VARJE EN ”KUNDINDIVIDU”), ACCEPTERAR VARJE KUNDINDIVIDU HÄRMED ATT VARJE AV DEN ANDRA KUNDINDIVIDEN KAN GER INSTRUKTIONER TILL KGN. I SAMBAND MED UTVECKLING AV TJÄNSTER OCH ATT KGN KAN anse SÅDANA INSTRUKTIONER SOM KORREKTA KUNDINSTRUKTIONER OM INTE MAN FÅTT FÖREGÅENDE SKRIFTLIG MEDDELANDE OM DETTA FRÅN NÅGON AV KUNDPERSONER. VARJE KUNDENS INDIVIDU ACCEPTERAR ATT HANS ELLER HENNES ANSVAR OCH SKYLDIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL ÄR GEMENSAMMA OCH FLERA;

5.2 KGN MÅSTE BEHÅLLA ALLA DOKUMENT, KOMMUNIKATIONER OCH INFORMATION FRÅN KUNDEN/FÖRETAGET KONFIDENTIELLT, OM INTE KUNDEN HAR GÅTT PRELIMINÄRT SKRIFTLIGT SAMTYCKE SOM TILLÅTER ATT GÖRA DETTA. DENNA KONFIDENTIALITET GÄLLER INTE DÄR: A.) KGN KAN BEHÖVS AV EN BEHÖRIG DOMSTOL ELLER MYNDIGHET ATT AVSLUTA BEVIS OCH INFORMATION TILL DOMSTOLAR ELLER MYNDIGHETER I SAMBAND MED EN KUNDS KOMPETENS. DÄR KGN MOTTAGAR SÅDAN INFORMATIONSBESTÄLLNING, OM DET INTE FÖRBJUDS ENLIGT LAG ELLER ENLIGT VILLKOR FÖR SÅDAN ORDNING, SKA KGN Omedelbart MEDDELA KUNDEN ELLER FÖRETAGET OM SAMMA B) OM NÅGON ÅTGÄRD FRÅN EN PART HAR ägt rum. ALLA ANDRA OMSTÄNDIGHETER UPPSTÅR DÄR DET, ENLIGT KGN:S Åsikt, ÄR NÖDVÄNDIGT ATT VIDTA ÅTGÄRDER AVSEENDE FÖRETAGETS ANGÅENDE FÖR ATT SKYDA KUNDENS BÄSTA,

5.3 KGN GER INTE JURIDISK RÅDGIVNING OCH KAN ENDAST REVISERA TJÄNSTER ENLIGT SIN NUVARANDE BÄSTA KUNSKAP OCH PRAXIS ANGÅENDE EVENTUELLA TJÄNSTER DET ERBJUDER. DET ÄR KUNDERNAS ANSVAR ATT SÖKA EXPERT JURIDISK RÅDGIVNING ACCEPTERAR KGN INTE NÅGOT ANSVAR MOT NÅGON KUND, FÖRETAG ELLER TREDJE PART FÖR SKADOR ELLER FÖRLUST SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV NÅGON TJÄNST.

5.4 OM KGN ENLIGT SITT GODKÄNNANDE BESTÄMMAR ATT DEN AV NÅGON SKÄL INTE VILL FORTSÄTTA ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON ELLER ALLA TJÄNSTERNA, KAN DEN ÅTERKÄNDA GENOM EN MÅNADS MEDDELANDE UTAN ATT ATT GÖRA ATT GÖRA.

LAG

6.1 DETTA AVTAL SKA STYRES AV OCH UTFÖRAS I ENLIGHET MED LAGAR I FÖRENADE KUNGARIKET MED RESPEKT PÅ EVENTUELLA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER ELLER FÖRFARANDE SOM UPPSTÅR UR DETTA AVTAL.