Villkor

Villkor

DEFINITIONER

1.1 KGN BETYR KGN SERVICES LTD, ETT STORBRITTISKT FÖRETAG OCH NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, AGENTER ELLER AFFILIATED I hela världen SAMT ALLA DESS DIREKTÖRER, Tjänstemän, ANSTÄLLDA, AGENTER, ADVOKATER OCH KONSULTER.

1.2 ”KLIENT” avser FÖRETAGET, FIRMA ELLER PERSON(ER) SOM HAR BEGÄRD KGN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM HAR GODKÄNT ATT BETALA FÖR TJÄNSTERNA OCH DERES RESPEKTIVA ARVINGAR OCH PERSONER. MER ÄN EN PERSON BETYR SÅDANA PERSONER SAMLET OCH FLERA.

1.3 ”FÖRETAG” avser ALLA FÖRETAG ELLER FÖRETAG AV NÅGON TYP SOM ETABLERATS PÅ KUNDENS räkning.

1.4 ”TJÄNSTER” avser TJÄNSTERNA SOM BEGÄRS AV KUNDEN SOM FINNS I KGN:S SCHEMA ÖVER TJÄNSTER SPECIERADE I KGN:S ANNONSMATERIEL OCH PÅ DETS WEBBPLATS OCH ALLA ANDRA TJÄNSTER SOM BESTÄLLS/BEHÖRAS/BEHÖRAS AV DEN.

1.5 ”AVTAL” AVSES AFFÄRSVILLKOR SOM ETT EFFEKTIVT UTGÖR ETT SERVICEKONTRAKT MELLAN KUNDEN OCH KGN.

AVTALET OCH BETALNINGSVILLKOR

KGN OCH/ELLER ENLIGT KUNDENS SÄRSKILDA FÖRFRÅGAN OCH KUNDEN GODKÄNNER ATT BETALA FÖR DESSA TJÄNSTER ENLIGT KGN:S FAKTUROR GODKÄNNER KUNDEN ATT BETALA AVGIFTERNA SOM DETARBET AV KGN FÖR DESS TJÄNSTER, SOM INKLUDERAR GENOM.

2.2 ALLA AVGIFTER SOM TAGER UT AV KGN TILL KUNDEN MÅSTE VARA I DET BELOPP SOM SPECIFICERAS I TARIFTEN ELLER SÄRSKILT SKICKATS TILL KUNDEN AV KGN I FORM AV EN PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTA. AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

2.3 INGEN ÅTERBETALNING KOMMER ATT GIVES EFTER EN BESTÄLLNING PÅ NÅGON AV KGN-TJÄNSTERNA HAR GJORTS AV KUNDEN. AVGIFTERNA ÅTERBETALAS INTE OM NÅGON BESTÄLLNING AVVISAS, INTE LAGS ELLER ÅTERTAGES AV DEN SÖKANDE.

2.4 KUNDEN GER KGN 30 DAGAR SKRIFTLIGT MEDDELANDE OM EVENTUELLA AVBOKNING AV TJÄNSTER.

2.5 OM INTE ANNAT KOMMER ÖVERENSKOMST MELLAN KGN OCH KUNDEN, GER KGN EN FAKTURA TILL KUNDEN I vilken 100 % AV AVGIFTEN MÅSTE BETALAS I FÖRHÅND FÖR EN BEGÄRD SERVICE. VID UNDERLÅTANDE ATT BETALA FAKTURAN INOM 5 ARBETSDAGAR TAR KGN INTE NÅGOT ANSVAR OCH ANSVARAR INTE FÖR MÖJLIGA ÄNDRINGAR ELLER ÖKNINGAR I PRISERNA. , KAN ÄNDRAS OM INTE BETALAS I TID. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ATT BETALA DET TOTALA BELOPPET SOM GÄLLER PÅ BETALNINGSDATUM.

2.6 VID UNDERLÅTANDE ATT BETALA INOM 30 DAGAR FRÅN DATUM FÖR FAKTURAN UTFÄRDANDED, FÖRBEHÅLLER KGN RÄTTEN ATT ÅTERKÄNDA ALLA TJÄNSTER OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA KOSTNADER, AVGIFTER, TULLAR ELLER SKATTER SOM SKALL INNEHÅLLAS. AGENT ELLER STATLIG MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION, ALLA BÖTER ELLER AVGIFTER SOM KUNDEN SOM RESULTAT AV SÅDAN ÅTERTAGANDE ELLER FÖR EVENTUELLA FÖLJDFÖLJDER ELLER ANSVAR MOT KUNDEN/FÖRETAG TILL EN ANNAN PART. ALTERNATIVT KAN KGN DRÄKA AV SÅDANA EXKLUSIVA AVGIFTER FRÅN NÅGOT KONTO ELLER PENGAR UNDER KONTROLL AV KGN OCH TILLHÖR KUNDEN ELLER FÖRETAGET.

2.7. KGN ANSVARAR INTE FÖR ATT BETALA NÅGRA STATLIGA AVGIFTER, REGISTRERINGSAVGIFTER, AVGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERADE OMRÅDES AVGIFTER Å KUNDENS/FÖRETAGENS räkning, såvida inte KGN HAR FÅTT TILLBAKADE MEDEL PÅ SIT BANKKONTO PÅ ETT RTLIF.

2.8 ALLA ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ TIDSPUNKT MÅSTE UPPLYSAS FÖR KUNDEN I FÖRHÅND OM DET FINNS OVÄNTADE KOSTNADER.

2.9 OM KUNDEN VÄGRAR ATT GERA INFORMATION OCH/ELLER DOKUMENT SOM BEGÄR AV KGN, ELLER ANNAT VÄGRAR ATT GÅ GÅ MED NÅGRA RELEVANTA TJÄNSTER SOM BESTÄLLS AV KGN, KOMMER INGEN AVGIVNING TILLBEHANDAS FÖR ÅTERBETALNING.

LEVERANS AV FÖRETAGS- OCH BANKTJÄNSTER

DÄR KGN TILLHANDAHÅLLER DIREKTÖRER OCH/ELLER FÖRETAGSSEKRETERARE OCH/ELLER AKTIEÄGARE TJÄNSTER TILL EN KUND/FÖRETAG, DÅ:

3.1 KUNDEN GODKÄNNER ATT FÖRSÖJA KGN DEN INFORMATION KGN KAN KRÄVA OM KUNDENS BAKGRUND OCH/ELLER FÖRETAGETS ÅTGÄRDER, AKTIVITETER OCH VERKSAMHET.

3.2 KLIENTEN REPRENTERAR OCH GARANTERAR ATT INGA INSTRUKTIONER SOM GES TILL KGN KRÄVER ELLER INBJUDER NÅGRA OLAGLIGA HANDLINGAR ELLER INNEHÅLLER NÅGOT FEL, OCH ATT ALL INFORMATION SOM GES TILL KGN OM KLIENTEN ÄR OCH KOMMER ATT BLI KORREKT OM KORREKT.

3.3 ANSTÄLLDA/ANSTÄLLDA PÅ KGN KOMMER ALLTID ATT VARA VILLIGA ATT BEHÖVA OCH UNDERHÅLA SKRIFTLIGA FÖRFRÅGAN OCH FÖRSLAG FRÅN KUNDEN/FÖRETAGET. DOCK KAN KGN, ENLIGT SIN ABSOLUTA VALFRIHET, VÄGRA ATT FÖLJA NÅGON INSTRUKTIONER SOM MOTTAGits FRÅN KUNDEN ELLER NÅGON AUKTORISERAD REPRESENTANT, VARJE UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, OM PERSONEN GER INSTRUKTIONEN. T ELLER BROTT TILL EN TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING.

3.4 KGN KAN INTE VARA ANSVARIG FÖR ÄKTHETEN AV NÅGON SIGNATUR, INSTRUKTIONER ELLER KOMMUNIKATION FRÅN KUNDEN ELLER NÅGON AUKTORISERAD REPRESENTANT, ELLER VARA PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR EFFEKTEN SOM GIDS TILL EN RESULTAT. KGN SKA HA RÄTTIGHET MEN INTE BUNDEN ATT KRÄVA NÅGOT MEDDELANDE, INSTRUKTIONER ELLER UNDERSKRIFTER FÖR ATT AUTENTISERAS TILL SIN TILLFREDSSTÄLLNING

3.5 KUNDEN/FÖRETAGET KOMMER ATT ALLTID SKADESÄTTA OCH HÅLLA KGN, DESS ANSTÄLLDA, ANSTÄLLDA, OCH NÄR TILLÄMPLIGT, DESS FÖRVALTADE AKTIEÄGARE I ALLA VERKSAMHETER MED REPETERANDE TILL ALLA ÅTGÄRDER, REKOMMENDATIONER, REKOMMENDATIONER, REKOMMENDATIONER, REKOMMENDATIONER, INIONER, OM ELLER SMÅ ELLER PÅSTÅD. AV NÅGON AV Ovannämnda KGN-REPRESSENTATER VID UTÖVNING ELLER PÅSTÅDDA UTFÖRANDE AV DERAS UPPGIFTER I SAMBAND MED KUNDERNAS VERKSAMHET ELLER INSTRUKTIONER, UTOM I FALLET AV PERSONLIGA OCH PERSONLIGA UPPGIFTER. KGN.

3.6 NÄR AFFÄRSTJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV KGN, KOMMER NÅGOT UTALANDE ELLER ÄNDRING AV EN VALD STYRELSE, SEKRETERARE ELLER AKTIEÄGARE ATT KGNNS ABSOLUT BETYDELSE OCH, OM INTE UTTRYCKLIGEN ÖVERENSKOMST MED ELLER STATENT. DIREKTÖR ELLER AKTIEÄGARE.

3.7 DET ÄR ALLTID PÅ BANKENS ENDA GODKÄNNANDE ATT GODKÄNNA ELLER AVKÄNKA ÖPPNING AV KONTO. KGN hålls INTE ANSVARIGT OM BANKEN AVVISAR ETT KONTO, VARKEN AFFÄRS- ELLER PERSONLIGT KONTO. BANNKONTOTS ÖPPNINGSAVGIFTER ÄR EJ ÅTERBETALNINGSBARA OM BANKEN INTE GODKÄNNER.

3.8 VARJE BANK FÖRBEhåller sig RÄTTEN ATT BEGÄRA YTTERLIGARE INFORMATION, AVGIFTER ELLER AVGIFTER FÖR SINA EGNA TJÄNSTER. EVENTUELLA EXTRA AVGIFTER SOM TABBAS AV BANKEN ÄR SÄRSKILDA OCH HAR INGET MED KGN att göra.

REGISTRERAD KONTORADRESS

4.1 DÄR KGN GER REGISTRERAD KONTORSADRES TILL ELLER FÖR FÖRETAGET, KOMMER KUNDEN/FÖRETAGET INGEN TID att göra NÅGON hänvisning till den registrerade kontorsadressen, VARKEN I ANNONS ELLER OFFENTLIGT MEDDELANDE.

4.2 KGN FÖRBEhåller sig RÄTTEN ATT ÅTERVÄNDA NÅGON KUND/FÖRETAGS ANVÄNDNING AV SIN REGISTRERADE KONTORSADRES UTAN NÅGON ANLEDNING, OCH KUNDEN/FÖRETAGET SKA OMEDELBART ÖVERFÖRA DEN REGISTRERADE KONTORSADRESSEN TILL EN ADRESS. KUNDEN/FÖRETAGET SOM SKALL TAGAS.

4.3 DÄR KGN FINNER DET NÖDVÄNDIGT ATT FLYTTA SINA KONTOR SKA WIS PUBLICERA MEDDELANDE TILL ALLA KUND/FÖRETAG I FÖRHÅND. KGN ÄR DOCK INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA KOSTNADER SOM KUNDEN/FÖRETAGET SOM RESULTAT AV DETTA.

ANDRA BESTÄMMELSER

5.1 KGN ACCEPTERAR ENDAST SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER FRÅN NÅGON KUND/FÖRETAG. DÄR EN ÖVERFÖRING ELLER E-POST HAR SKICKTS ELLER BEGÄRAN GJORD VIA INTERNET, SKA VARKEN KGN ELLER KUNDEN/FÖRETAGET TA SIN BEKRÄFTELSE OM DET INTE BEKRÄFTES SKRIFTLIGT. DÄR KUNDEN INGÅR MER ÄN EN PERSON (VARJE EN ”KUNDINDIVIDU”), ACCEPTERAR VARJE KUNDINDIVIDU HÄRMED ATT VARJE AV DEN ANDRA KUNDINDIVIDEN KAN GER INSTRUKTIONER TILL KGN. I SAMBAND MED UTVECKLING AV TJÄNSTER OCH ATT KGN KAN ANSKE SÅDANA INSTRUKTIONER SOM KORREKT KLIENTINSTRUKTIONER OM INTE WIS FÅR FÖREGÅENDE SKRIFTLIG MEDDELANDE OM DEN HÄNDELSEN FRÅN NÅGON AV KUNDPERSONER. VARJE KUND ERKÄNNER URSPRUNGLIGT ATT HANS ELLER HENNES ANSVAR OCH SKYLDIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL ÄR GEMENSAMMA OCH FLERA, OAVSETT KUNDENS PERSONER HANTERAR GEMENSAMMA ELLER INDIVIDUELLT ENLIGT ELLER INDIVIDUELLT Y MED AVSEENDE PÅ FÖRETAGET OCH OAVSETT VILKA AV DEM GER ALLA INSTRUKTIONER.

5.2 KGN MÅSTE BEHÅLLA ALLA DOKUMENT, KOMMUNIKATIONER OCH INFORMATION FRÅN KUNDEN/FÖRETAGET KONFIDENTIELLT OM INTE KUNDEN HAR GITT DET NUVARANDE SKRIFTLIGA SAMTYCKEN SOM TILLÅTER DET. DENNA KONFIDENTIALITET GÄLLER INTE DÄR: A.) KGN KAN BEHÖVS AV EN BEHÖRIG DOMSTOL ELLER MYNDIGHET ATT AVSLUTA BEVIS OCH INFORMATION TILL DOMSTOLAR ELLER MYNDIGHETER I SAMBAND MED EN KUNDS KOMPETENS. DÄR KGN MOTTAGAR SÅDAN INFORMATIONSBESTÄLLNING, OM DET INTE FÖRBJUDS ENLIGT LAG ELLER ENLIGT VILLKOR FÖR SÅDAN ORDNING, SKA KGN SNART MEDDELA KUNDEN ELLER FÖRETAGET OM SAMMA B) OM DET FINNS NÅGON, ELLER GENOM ÅTGÄRD AV SAMMA. ALLA ANDRA OMSTÄNDIGHETER UPPSTÅR DÄR DET, ENLIGT KGN:S Åsikt, ÄR NÖDVÄNDIGT ATT VIDTA ÅTGÄRDER AVSEENDE BOLAGETS affärer för att skydda KUNDENS, FÖRETAGETS ELLER KGN:S BÄSTA, OCH OM UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER. , TILLRÄCKLIGA OCH JURIDISKA INSTRUKTIONER FRÅN KUNDEN, DÅ SKA KGN HA RÄTT ATT GÅ VIDARE PÅ NÅGOT RÄMLIGT SÄTT DET BESER LÄMPLIGT FÖR DEN GIVET SITUATIONEN.

5.3 KGN GER INTE JURIDISK RÅDGIVNING OCH KAN ENDAST REVISERA TJÄNSTER ENLIGT SIN NUVARANDE BÄSTA KUNSKAP OCH PRAXIS ANGÅENDE EVENTUELLA TJÄNSTER DET ERBJUDER. DET ÄR KUNDERNAS ANSVAR ATT SÖKA EXPERT JURIDISK RÅDGIVNING ACCEPTERAR KGN INTE NÅGOT ANSVAR MOT NÅGON KUND, FÖRETAG ELLER TREDJE PART FÖR SKADOR ELLER FÖRLUST SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV NÅGON TJÄNST.

5.4 OM KGN ENLIGT SIT GODKÄNNANDE ANSER ATT DET AV NÅGON SAK INTE VILL FORTSÄTTA ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON ELLER ALLA TJÄNSTER, KAN DET BORTTAGAS GENOM EN MÅNADS MEDDELANDE UTAN ATT VARA ATT RETURNERA NÅGOT.

LAG

6.1 DETTA AVTAL SKA STYRES AV OCH KONSTRUERAS I ENLIGHET MED LAGAR
FÖRENADE KUNGARIKET I SAMBAND MED NÅGON RÄTTSLIG TRANSAKTION ELLER FÖRFARANDE SOM UPPSTÅR UR DETTA AVTAL, UNDERLÄDER sig VARJE PART OÅTERÅTJÄNLIGT TILL FÖRENADE KUNGARIKETS JURISDIKTION.

Kontaktformulär

namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.